Tony Leung Chiu-Wai

Tony Leung Chiu Wai 
Date of Birth : 27 June 1962